Home Thema's Digitaal lesgeven Brancheorganisaties: digitale technologie draagt bij aan oplossing grote vraagstukken
Digitaal lesgeven

Brancheorganisaties: digitale technologie draagt bij aan oplossing grote vraagstukken

Achtergrond

Digitalisering verdient aandacht in verkiezingsprogramma’s. Acht digitale brancheorganisaties hebben daarom het manifest ‘Nederland kiest: de toekomst is digitaal’ opgesteld, waarin ze aan de hand van zeven thema’s schetsen hoe digitale techniek kan bijdragen aan de oplossingen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, arbeidsmarkttekorten en vastlopende zorg. Ook geven ze aan welke randvoorwaarden daarbij belangrijk zijn.

De acht brancheorganisaties zijn: BTG, Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, DINL, NLdigital, Cyberveilig Nederland, Ipoort en Fiber Carrier Association.

1. Een toekomstige economie is een gedigitaliseerde economie

Bijna alle huidige en toekomstige banen hebben digitale componenten. De covid-pandemie heeft bovendien de digitale economie versneld. Nederland heeft een sterke positie als data-hub in de EU, maar deze blijft alleen behouden met gepaste inspanning. Aan de basis van deze sterke positie staat het ecosysteem van digitale infrastructuur: betrouwbare datacenters, glasvezelnetwerken en zeekabels, een sterke hosting en cloud sector, en een omvangrijke sector van MKB bedrijven in digitale technologie, IT en cybersecurity.
De acht partijen roepen op die positie actief te borgen door een continue en stevige inzet op digitalisering, digitale innovatie en digitaal ondernemerschap.

2. Digitale technologie is cruciaal onderdeel van de oplossing van de huidige vraagstukken

Of het nu gaat om ruimtelijke ordening, of veiligheid, handhaving en opsporing, vergrijzing, inclusiviteit, zorg en duurzaamheid, welvaartsverdeling en belastingen. Voor alles geldt dat oplossingen niet denkbaar zijn zonder data en digitale technologie.
De acht partijen roepen op:

  • om de maatschappelijk geëngageerde private partijen en bedrijven uit de digitale sector in de discussies over die oplossingen te betrekken.
  • om deze in de markt te toetsen om zeker te zijn van haalbare en betaalbare projecten.
  • om daartoe privaat-publieke samenwerkingsverbanden te versterken.

Op deze manier worden volgens hen de (on)mogelijkheden van digitale technologie in een vroeg stadium en integraal meegenomen in de afwegingen.

3. Verstevig de kabinetsregie over digitale zaken

Volgens de acht partijen is samenhang tussen de verschillende visies die het kabinet heeft ontwikkeld hard nodig om de grote kansen die digitalisering biedt te kunnen grijpen, en tegelijk de maatschappelijke waarborgen in te bouwen.
Momenteel is een coördinerend staatssecretaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is volgens de acht partijen ontoereikend. Ze adviseren daarom in een volgend kabinet de coördinerende opdracht te beleggen bij een minister, die daarmee de opdracht en slagkracht krijgt om echte samenhang in beleid te creëren.

4. Zet in op effectieve invoering en uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving

De EU heeft nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld waarmee de problemen van gebruik van digitale technologie worden geadresseerd. De acht partijen willen dat nu in de praktijk brengen. Het is volgens hen essentieel dat onze veiligheid, weerbaarheid, soevereiniteit, privacy, en onze burgerrechten niet alleen op papier, maar ook in de realiteit worden beschermd en geborgd. Dat vereist naast samenwerking met de industrie en maatschappelijke organisaties een stevige inzet op uitvoering, uitvoerbaarheid en ondersteuning. Daarvoor zijn twee zaken nodig:

  • uitvoeringsorganisaties en toezichthouders moeten voldoende mensen en middelen hebben om hun taken op een effectieve manier uit te kunnen oefenen.
  • intensivering van privaat-publieke samenwerking met de private sector en maatschappelijke organisaties.

Op deze manier kunnen er volgens de acht partijen slimme, efficiënte oplossingen voor beheersing van de digitale risico’s worden ontwikkeld en kan onnodige bureaucratie worden voorkomen.

5. Zet in op behoud van de kernstructuur en -waarde van het internet

Het internet is een open en vrij toegankelijke communicatie infrastructuur die ons wereldwijd verbindt. De acht partijen vinden dat Nederland in internationaal verband moet inzetten op het behoud van deze kernwaarden en moet voorkomen dat landen of industrieën zich de zeggenschap toe-eigenen, en dat het internet versnipperd raakt.

Daarom moet Nederland:

  • zorgen dat encryptie niet verzwakt wordt of dat de inzet ervan wordt beperkt.
  • zorgen dat de omweg van client-side scanning niet gebruikt wordt om encryptie te ondermijnen.
  • de publieke kern van het internet beschermen door de vitale basistechnologie wereldwijd in stand te houden.
  • de publieke kern van internet niet inzetten voor geopolitieke doelen, en die zelfs te ontzien in oorlogstijd.
6. Verbeter digitale kennis bij bestuurders en politici

Goede politieke en bestuurlijke besluitvorming vereist voldoende kennis van de (on)mogelijkheden van die technologie en – nog belangrijker – kennis van de manieren waarop die technologie moet worden bestuurd en risico’s worden beheerst. De acht partijen pleiten er daarom voor om de inzet op trainingen en opleidingen voor alle betrokken politici en bestuurders te versterken.

7. Verbeter digitale kennis in de breedte van de samenleving

Zonder digitaal geletterd te zijn is het zeer moeilijk om in de moderne samenleving goed te kunnen functioneren. In het huidige onderwijscurriculum ontbreekt digitale geletterdheid echter nog steeds. Samenhang en een doorlopend lesprogramma komen niet tot stand.

De acht partijen vinden dat digitale geletterdheid zo snel mogelijk uitgewerkt en ingevoerd moet worden. Nederland moet inzetten op onderwijs in digitale vaardigheden, voor elk kind, voor elke volwassene, in alle levensfasen.

Bron: NLdigital, ICT Magazine

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening