Home Thema's Leven lang ontwikkelen LLO Katalysator wil mismatch op de arbeidsmarkt oplossen
Leven lang ontwikkelen

LLO Katalysator wil mismatch op de arbeidsmarkt oplossen

Achtergrond

Het kabinet heeft recent besloten om de Groeifondsaanvraag van de Nationale LLO Katalysator te honoreren. Met het project willen de drie onderwijsraden, MBO Raad, UNL en de Vereniging Hogescholen, een nieuw LLO (Leven Lang Ontwikkelen)-aanbod creëren. De achterliggende gedachte is dat een meer gerichte aanpak op scholing voor professionals een grote bijdrage kan leveren aan economische groei. De Katalysator richt zich met name op de energie- en grondstoffentransitie van de komende jaren. De vertegenwoordigers Rini Romme, Aldert Jonkman en Annemieke van Barneveld-Biesma, leggen het belang van de nationale LLO Katalysator uit.

Het doel van de nationale LLO Katalysator is om de duurzame inzetbaarheid van professionals te bevorderen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. De initiatiefnemers beogen met het voorstel om via een integrale aanpak professionals en bedrijven te ondersteunen bij de ontwikkelvraag, zodat het onderwijs voor professionals beter aansluit op de behoefte in de arbeidsmarkt. “De Katalysator is een landelijke en regionale aanpak om een sterke leercultuur, in het bedrijfsleven en onder professionals, systematisch te stimuleren. We gaan een nieuw aanbod ontwikkelen en de kwaliteit waarborgen, zodat we in de toekomst een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) structureel kunnen doorontwikkelen”, stelt Annemieke van Barneveld-Biesma, projectleider LLO en Human Capital Agenda’s bij UNL.

Aanbod voor alle opleidingsniveaus

Onderwijsinstellingen gaan zich, naast het reguliere onderwijs, meer en meer richten op de actuele scholingsbehoefte op de arbeidsmarkt, geeft Van Barneveld-Biesma aan. “Het begint met een dialoog in de regio, waarbij we de huidige situatie analyseren, wat de nood is en wat een oplossing kan zijn. In overleg met werkgevers, de overheid en natuurlijk met de professionals zelf, bepalen we wat voor type aanbod er moet komen.”

“Onderwijsinstellingen gaan zich, naast het reguliere onderwijs, meer en meer richten op de actuele scholingsbehoefte op de arbeidsmarkt”

Het aanbod zal integraal worden ontwikkeld voor alle opleidingsniveaus, van kleine modulen tot volledige trajecten. Het zal starten bij werknemers die te maken krijgen met innovaties en nieuwe ontwikkelingen in hun werk, maar uiteindelijk ook leiden tot actualisatie van de onderwijsprogramma’s voor reguliere studenten.

Onderlinge samenwerking verbeteren en stimuleren

De initiatiefnemers geven met het voorstel een concrete invulling aan de onderlinge samenwerking, in het zoeken naar nieuwe oplossingen en aanbieden van middelen om LLO landelijk en regionaal efficiënter te organiseren. Van Barneveld-Biesma: “De huidige initiatieven zitten vaak in één sector, bijvoorbeeld FastSwitch van de Vereniging Hogescholen, gericht op tekortsectoren zoals de zorg of IT. Of ze zijn gericht op de regio zoals House of Skills in Amsterdam. Er is een gebrek aan samenhang en met de Katalysator willen we verschillende programma’s verbinden en landelijk opschalen.”

“Zo willen we de energietransitie een boost geven met nieuwe op de toekomst gerichte onderwijsprogramma’s.”

Onderwijs maken voor professionals

Aldert Jonkman, coördinator Onderwijsbeleid bij de Vereniging Hogescholen, onderstreept het maatschappelijke belang van de Katalysator. Jonkman stelt dat onderwijsinstellingen met de standaardfinanciering onvoldoende middelen hebben om in te spelen op de vraag uit de arbeidsmarkt. “Er zijn meerdere maatschappelijke uitdagingen, maar de energietransitie is wel een urgent vraagstuk. Om de klimaatdoelen te realiseren zijn meer mensen in energietechnische beroepen nodig.

De arbeidsmarkt kan de energietransitie niet bijbenen, want er is genoeg werk, maar te weinig geschikt personeel. Bovendien veranderen de skills die de markt vraagt in hoog tempo. We willen daarop inspelen en onderwijs maken voor professionals vanaf mbo-niveau 4 en dat kost geld. Met het voorstel willen we effectieve regionale initiatieven landelijk opschalen. Zo willen we de energietransitie een boost geven met nieuwe op de toekomst gerichte onderwijsprogramma’s.” Van Barneveld-Biesma voegt toe: “Als wij de professional binnenhalen in ons onderwijs, dan kunnen we tegelijkertijd ons initiële onderwijs verstevigen. Dan krijg je directe casussen uit het bedrijfsleven terug in het initiële onderwijs. Het is een winst voor alle partijen: professionals, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.”

Vraaggericht leren en werken

De Katalysator richt zich op de verschillende skills die professionals nodig hebben in de arbeidsmarkt van de toekomst, maar ook de ontwikkeling van een vraaggericht leeraanbod, stelt Rini Romme, beleidsadviseur MBO Raad. “Docenten moeten omgaan met andere doelgroepen (werknemers en bedrijven), en ook moet je studenten helpen met de opbouw van hun portfolio. Daarnaast is het belangrijk om bedrijven te ondersteunen met het vooruitkijken op scholingsvragen. En last but not least: de overheid bewegen om publieke en private samenwerkingen goed te vinden. Het voordeel van de samenwerking tussen de drie onderwijsraden is dat je rekening houdt met alle onderwijsniveaus om integrale oplossingen aan te bieden om mensen om– en bij te scholen. We kijken naar alle lagen binnen een bedrijf: van managementniveau tot aan de werkvloer.” Zo hopen de partners sneller over te kunnen stappen naar een duurzaam inzetbare beroepsbevolking.

Maar de uitvoering van het voorstel levert voor de bedrijfsvoering van de onderwijsinstellingen grote uitdagingen op, erkent Jonkman. “We zijn gewend om in een jaarklassensysteem te werken. Onze planning loopt van september-juli en we weten welk onderwijs we voor onze reguliere studenten kunnen aanbieden. Maar als we ons richten op de vraag van de professionals uit het bedrijfsleven, moeten we investeren in onze bedrijfsvoering en kijken naar onze mogelijkheden. Het is een andere manier van werken.”

Stappen zetten met digitalisering

De verschillende programma’s van de nationale LLO Katalysator zijn gericht op de energietransitie, waarna de initiatiefnemers willen doorbouwen op andere thema’s, zoals digitalisering. “Binnen ons voorstel is ICT geen doel op zich, maar een handig hulpmiddel”, zegt Romme. “ICT helpt ons enerzijds bij het tijd- en plaatsonafhankelijk leren, maar het is ook belangrijk voor de infrastructuur van contentplatforms waar professionals zich kunnen aanmelden voor een cursus, materialen kunnen vinden en delen.” Van Barneveld-Biesma haakt aan: “Als je kijkt naar de vraag die bij ons binnenkomt, dan vindt er op veel vlakken veel verandering plaats waar om- of bijscholing voor nodig is. Digitalisering is onderdeel van een bredere beweging: internationalisering, robotisering en verandering van de productieketens tot digitalisering in de zorg. Op dit moment ligt de focus op de energietransitie, waarna we ons richten op andere thema’s.”

Arbeid in de toekomst

De initiatiefnemers willen met een gefaseerde aanpak een duurzaam systeem neerzetten. Van Barneveld-Biesma: “We hopen dat we vraaggericht kunnen samenwerken met bedrijven. Onderdeel van de Katalysator is de LLO radar waarbij we bedrijven ondersteunen om te begrijpen hoe de toekomst eruitziet. Welke opties heb je eigenlijk en hoe maak je zo’n beslissing strategisch gezien? En wanneer je kiest voor een bijscholing, waarin en welk niveau?” Jonkman haakt aan: “Het is een rationele afweging van veel bedrijven door te focussen op de korte termijn. Met de Katalysator proberen wij bedrijven gezamenlijk scherp te krijgen, zodat ze naar de lange termijn kijken. Zo kunnen ze kansen zien die ze anders misschien nooit in het vizier zouden krijgen.”

De LLO Katalysator ontvangt voor 2022 en 2023 167 miljoen euro en in 2024 wordt voorwaardelijk 225 miljoen euro uitgekeerd voor een verdere ontwikkeling van een leercultuur in Nederland. Romme: “We hebben goed contact met studenten, professionals en bedrijven en weten wat ervoor nodig is om de motor in beweging te krijgen. Wanneer de motor eenmaal gaat draaien hebben we binnen vijf jaar een doorontwikkeld systeem wat uiteindelijk leidt tot een impuls voor LLO en een hogere arbeidsproductiviteit.”

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Schaduw-ict, de IBP-uitdaging van ChatGPT
Hoe betrek je als school ouders bij mediawijsheid?
Onderwijs moet richtlijnen opstellen voor techbedrijven