Home Thema's Onderwijsinnovatie Derde voortgangsrapportage Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen
Onderwijsinnovatie

Derde voortgangsrapportage Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen

Nieuws

De SER heeft de derde voortgangsrapportage van de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. Doel van de Actie-agenda is een positieve en vanzelfsprekende leercultuur stimuleren. De voortgangsrapportage laat zien hoe Nederland ervoor staat op het gebied van LLO (hoofdstuk 2) en blikt terug op de activiteiten en resultaten van de Actie-agenda in de afgelopen periode (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 gaat in op de thema’s en activiteiten voor het komende jaar.

Trends en ontwikkelingen

In 2022 heeft de SER voor het eerst de monitor leercultuur gepubliceerd. In de monitor zijn trends zichtbaar gemaakt in het leergedrag, de gevoelde urgentie en stimulerende factoren voor leren en ontwikkelen. De SER beschrijft de belangrijkste trends en ontwikkelingen in hoofdstuk 2:

Deelname aan scholing neemt licht af

De monitor leercultuur bevestigt dat er veel geleerd wordt door werkenden in Nederland. Werkenden volgen vaker langere opleidingen (> 6 maanden). Het aantal mensen dat scholing volgt is de laatste jaren echter licht gedaald.

Vaker ruimte voor leren en ontwikkelen

In arbeidsvoorwaarden is vaker ruimte voor leren en ontwikkelen dan enkele jaren terug. Zo wordt ontwikkeling meer gestimuleerd en zijn er meer scholingsmogelijkheden beschikbaar. Wel worden veruit de meeste opleidingen gevolgd als gevolg van veranderingen in het werk op de korte termijn. Dat is een aandachtspunt, omdat het ook van belang is dat geleerd wordt op de lange termijn.

Winst te behalen bij informeel leren

Stimulerende factoren voor informeel leren, zoals uitdagende en gevarieerde takenpakketten of autonomie bij de uitvoering van het werk worden nog onvoldoende benut.

Laagopgeleiden, flexcontracten en 55-plussers zijn kwetsbaar

Vooral laagopgeleiden, flexwerkers en 55-plussers hebben minder kansen op het gebied van leven lang ontwikkelen. Voor deze drie groepen geldt dat zij aanzienlijk minder cursussen en opleidingen volgen en minder vaak informeel leren. Bovendien hebben laagopgeleiden en flexwerkers beduidend minder variatie en autonomie in hun werk. Daarmee lopen zij groter risico op een verslechterde arbeidsmarktpositie.

Verschillen tussen werknemers grote en kleine bedrijven en zzp’ers

Werknemers bij grote bedrijven leren meer en worden meer gestimuleerd om te leren dan werknemers bij kleine bedrijven. Ook de urgentie om te blijven leren lijkt meer aanwezig bij werknemers van grote bedrijven. Zzp’ers zijn een belangrijke en groeiende groep werkenden op de arbeidsmarkt. Zij volgen van oudsher minder vaak opleidingen en cursussen dan werknemers, maar hoogopgeleide zzp’ers lijken dat verschil in te lopen.

Vooruitblik

Hoofdstuk 4 blikt vooruit op de thema’s en activiteiten van de Actieagenda LLO voor het komende jaar. Er wordt voortgebouwd op de opgedane kennis die is opgebouwd. Naast het ophalen van kennis, wordt ook verdieping gezocht door middel van expertbijeenkomsten, kennisdocumenten en eventueel SER-adviezen. Verbinding van landelijke, regionale en sectorale initiatieven is steeds een

belangrijke invalshoek. Meer dan voorgaande jaren zal er aandacht zijn voor het verzamelen en verbinden van kennis over werkzame aanpakken en succes- en faalfactoren bij LLO-projecten.

Voor 2022 staat in ieder geval het thema ‘vaardigheden in kaart’ en validering hoog op de agenda. Een ander belangrijk thema is het stimuleren van leren en ontwikkelen bij groepen waarvoor dat minder vanzelfsprekend is, zoals mensen met flexibele contractvormen en lager opgeleiden. Tenslotte zijn ook de digitale transitie en energietransitie belangrijke thema’s.

Lees hier de Voortgangsrapportage Actieagenda LLO 2021-2022. Lees hier het bericht dat het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen MBO erover schreef.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening