Home Thema's Onderwijsinnovatie Onderwijsraad wil één strategische agenda voor onderwijs van de toekomst
Onderwijsinnovatie

Onderwijsraad wil één strategische agenda voor onderwijs van de toekomst

Onderwijsraad wil één strategische agenda voor onderwijs van de toekomst
Nieuws

De Onderwijsraad, het adviesorgaan van de Nederlandse regering op het terrein van het onderwijs, wil één strategische agenda voor het onderwijs van de toekomst van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Daarbij moet een perspectief gehanteerd worden van minstens tien jaar. Dat schrijft de Onderwijsraad in het briefadvies Toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap.

Reactie op rapport ‘Vandaag is het 2040’

De Onderwijsraad reageert met het briefadvies op het rapport ‘Vandaag is het 2040’ en de beleidsreactie van minister Dijkgraaf op dit rapport. De Onderwijsraad onderschrijft de mening uit het rapport dat er goede redenen zijn om de toekomst te verkennen. De maatschappij verandert namelijk onder invloed van veel factoren:

 • Door vergrijzing en migratie wijzigt de samenstelling van de Nederlandse bevolking en de omvang van de beroepsbevolking.
 • Klimaatverandering stelt ons voor de uitdagingen van adaptatie en energietransitie.
 • Nieuwe ontwikkelingen in technologie veranderen onderwijs, onderzoek en de productiewijze van de economie.

Dit alles heeft gevolgen voor het onderwijs dat onze kinderen en jongeren voorbereidt op deelname aan de samenleving en arbeidsmarkt.

Maak een lange-termijnagenda voor het hele onderwijs

De Onderwijsraad adviseert om één lange-termijnagenda op te stellen voor het funderend onderwijs en het vervolgonderwijs. Ontwikkelingen in het vervolgonderwijs zijn namelijk niet los te zien van die in het funderend onderwijs en vice versa.

In het rapport ‘Vandaag is het 2040’ worden drie vraagstukken geidentificeerd die in samenhang moeten worden doordacht. De Onderwijsraad ziet een lange-termijnagenda voor het hele onderwijs als dé manier om dat te doen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de internationale en Europese context waarin het Nederlandse onderwijsstelsel opereert.

De drie vraagstukken uit het rapport zijn:

 • Waardering en kansengelijkheid,
 • Onderwijs en arbeidsmarkt en
 • Sturing en de rol van de regio.

De Onderwijsraad voegt hier een vierde aan toe: digitale technologie.

Drie perspectieven en drie functies

De Onderwijsraad onderschrijft de drie perspectieven van het rapport, waarmee naar beleidsvraagstukken moet worden gekeken:

 • Werk, economie en innovatie.
 • Grote maatschappelijke vraagstukken.
 • Ontplooiing van individueel talent.

 Aanvullend vindt de Onderwijsraad dat bij doordenking van het onderwijs in de toekomst drie wezenlijke functies moeten worden bewaakt en gekoesterd:

 • De functie die het onderwijs heeft in een democratische samenleving.
 • De sociale functie van het onderwijs.
 • De pedagogische functie.
Stel moment selectie in het VO uit

De Onderwijsraad doet in het briefadvies ook een aantal voorstellen:

 • Stel het moment van selectie in het voortgezet onderwijs uit.
 • Minder schoolsoorten en leerwegen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Voer beroepsgerichte vakken in alle onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs in om de waardering voor vakmanschap te versterken. 
Onderwijsraad kritisch op regionale bestuurslaag

De Onderwijsraad onderstreept het belang van regionale samenwerking, maar laat zich kritisch uit over de instelling van regionale ‘boards’ die afspraken maken met de onderwijsinstellingen in de regio en hier de bekostiging voor toekennen. Dit is in de ogen van de raad niet te verenigen met de rol van de Rijksoverheid omdat de stelselverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en bekostiging niet gedelegeerd kan worden.

Bron: VO-raad.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening