Home Thema's Onderwijsinnovatie Veranderingen in wetten, regelingen en subsidies voor het VO in 2021
Onderwijsinnovatie

Veranderingen in wetten, regelingen en subsidies voor het VO in 2021

Veranderingen vo
Nieuws

Elk jaar veranderen de wetten, regelingen en subsidies die van toepassing zijn voor het voortgezet onderwijs. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, zette op een rijtje wat er in 2021 verandert aan de hand van de thema’s corona, werkgeverszaken, wetten, financiële zaken en overige.

Corona

Regeling Extra hulp voor de klas

 • Beschikbaar budget: 210 miljoen euro voor scholen en instellingen in het PO, VO en MBO.
 • Doel: extra begeleiding aan leerlingen tijdens de coronacrisis.
 • Deadline aanvraag subsidie: tot en met 24 januari 2021.

Wijziging Centrale Examens

 • De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen in schooljaar 2020/2021 gespreid worden afgenomen. 
 • Extra herkansing voor leerlingen: naast een volwaardig tweede tijdvak komt er vlak voor de start van de zomervakantie een extra derde tijdvak.
 • Het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) wordt vervangen door een schoolexamen.

Ventilatie op scholen: SUVIS-regeling beschikbaar

Coronamaatregelen

Voor actuele informatie zie de overzichtspagina Laatste nieuws rond corona en onderwijs

Werkgeverszaken

Werkkostenregeling

 • De vrije ruimte voor het doen van verstrekkingen en vergoedingen, gaat vanaf 1 januari voor het fiscale loon tot en met € 400.000 terug naar 1,7 procent.
 • Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon gaat in 2021 omlaag van 1,2 procent naar 1,18 procent.

Vaste reiskostenvergoeding

 • Werkgevers mogen vanaf 1 februari 2021 de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast uitbetalen aan werknemers die thuiswerken. Dat betekent dat vanaf 1 februari 2021 voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding alleen werknemers in aanmerking komen die in een kalenderjaar 36 weken (128 dagen) naar de vaste werkplek reizen.

Loondoorbetaling bij ziekte: toets op de RIV Bij de toets op het re-integratieverslag – de zogeheten RIV-toets, die UWV uitvoert om te controleren of de werkgever en werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode van twee jaar voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht – wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend. Door deze maatregel zijn loonsancties voor werkgevers op basis van (medische) verschillen van inzicht tussen verzekerings- en bedrijfsarts, niet meer mogelijk. Beoogde ingangsdatum is 1 september 2021.

Wetten

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

 • Met de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen wijzigt de regering de stichtingsprocedure. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers melden dat zij via de nieuwe procedure een school of vestiging willen starten.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

 • Per 1 juli treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking.
 • Doel: verbeteren van het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen. De wet stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. 

Wet vrijwillige ouderbijdrage

 • De Wet vrijwillige ouderbijdrage treedt in werking op 1 augustus 2021.
 • Doel: Leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die door de school georganiseerd worden ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Aangescherpte Wet burgerschap

 • De aangescherpte Wet burgerschapsonderwijs gaat naar verwachting in vanaf augustus 2021.
 • De beoogde aanpassing verplicht scholen om op een doelgerichte en meer samenhangende wijze aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie.
Financiële zaken

Nieuwe invulling prestatiebox voortgezet onderwijs

 • Ongeveer tweederde van het geld van de prestatiebox wordt toegevoegd aan het lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 gebruiken voor de doelen die nog niet zijn behaald. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school.

Subsidie Tel mee met Taal (aanpak van laaggeletterdheid)

 • De Tel mee met Taal subsidieregeling 2021-2024 is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er nu ook subsidie aangevraagd worden voor praktijkgerichte experimenten.
 • Een gemeente moet de aanvraag ondersteunen.
 • In 2021 is er eenmalig 6 miljoen extra aan subsidie beschikbaar om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden.

Subsidieregeling voorkomen van zittenblijven

 • In 2021 wordt opnieuw 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholen om te werken aan het terugdringen van het aantal zittenblijvers. In 2021 is hetzelfde bedrag gereserveerd voor dit doel. Zoals de minister aankondigt in deze Kamerbrief zal de subsidieregeling 2021 er anders uitzien dan in voorgaande jaren. Naar verwachting kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere interventies om het aantal zittenblijvers te verminderen. Lentescholen vallen daar niet onder.

Verantwoording subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

 • De verantwoording van de toegekende middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s – ook voor aanvragen die in de oorspronkelijke subsidieregeling onder het zwaardere verantwoordingregime vallen – worden onder het lichtere verantwoordingsregime gebracht.

Lees hier het oorspronkelijke artikel op de site van de VO-raad.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening